ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

Čistilna naprava Celje

Reka Savinja, ki teče skozi Celje, je bila pred začetkom delovanja čistilne naprave obremenjena zaradi dotoka komunalnih in tehnoloških vod. Odpadne vode so Savinjo in druge vodotoke tako onesnažile, da niso bile ogrožene samo živali in rastline, pač pa tudi človek.

Večletna prizadevanja, da bi izboljšali kakovost reke Savinje na odseku od Celja do Zidanega Mosta in s tem kakovost reke Save pod Zidanim Mostom, so leta 2004 obrodila sadove. Aprila 2004 smo v Tremerjah slovesno odprli Čistilno napravo Celje, ki predstavlja  enega izmed najpomembnejših razvojnih projektov za prebivalce mesta ob Savinji.

Mestna občina Celje je celoten projekt od priprave do izvedbe zaupala celjskemu javnemu podjetju Vodovod–kanalizacija.

Čistilna naprava Celje je zgrajena za biološko čiščenje komunalne odpadne vode s suspenzijo biološkega blata za končno obremenitev 85.000 PE. Čisti odpadno vodo mesta Celja in okoliških naselij. Vrednosti posameznih parametrov na iztoku dosegajo komaj četrtino maksimalno dovoljenih koncentracij za izpust v vodotok.

Celotna investicijska vrednost je znašal 12.145.000 evrov. Od tega je evropski strukturni sklad ISPA prispeval 60 %

Kje smo?

ČN Celje se nahaja na levem bregu Savinje ob cesti Celje-Laško blizu naselja Tremerje.

Tehnologija

Naprava obsega:

 • primarno (mehansko predčiščenje),
 • sekundarno (odstranjevanje ogljikovih spojin) in
 • terciarno čiščenje (odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin).

Biološko čiščenje odpadne vode se vrši s suspenzijo biološkega blata. Čiščenje odpadne vode obsega odstranjevanje mehanskih delcev, organskih, dušikovih in fosforjevih spojin.
Dušikove spojine se odstranjujejo z intermitenčno nitri/denitrifikacijo, fosforjeve spojine pa s kombiniranim biološko-kemijskim izločanjem fosforja. V ta namen sta zgrajena anaerobna bazena.
Potreben kisik za delovanje mikroorganizmov v suspenziji biološkega blata se v prezračevalne/aerobne bazene dovaja preko puhal s stisnjenim zrakom. Podvodna mešala, vgrajena v anaerobnem bazenu, anoksičnem in oksičnem delu prezračevalnega bazena, mešajo vsebino bazenov in preprečujejo usedanje biološkega blata na dnu bazenov.

Vpliv na okolje

Obratovanje čistilne naprave na okolje nima negativnih vplivov. Obratovanje Čistilne naprave Celje je zmanjšalo obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, pri tem pa ni bistveno prizadelo drugih sestavin okolja.

Pozitivni učinki ČN so zaznavni v izboljšani kakovosti reke Savinje in Save, negativni vplivi so omejeni na območje ČN ali na njeno neposredno okolico. Vonjave iz čistilne naprave so omejene na območje znotraj ograje. Hrup, ki ga povzroča čistilna naprava v obratovanju, je manjši, kot je hrup, ki ga povzroča železnica.

 

Sprejem grezničnih gošč in blata

Na Čistilni napravi Celje sprejemamo tudi komunalne greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav. Odvoz grezničnih gošč in blata na območju izvajanje gospodarske javne službe VO-KE, kjer ni javne kanalizacije, izvaja prevzemnik grezničnih gošč Simbio, d.o.o. Na ČN Celje se blato dehidrira na dveh centrifugah in odvaža v Toplarno Celje, kjer se termično obdela skupaj z lahkogorljivo frakcijo komunalnih odpadkov. Med postopkom sežiga se sproščata toplotna in električna energija, ki se koristno uporabita v sistemu daljinskega in električnega omrežja. 

 URADNE URE

 • IZDAJA SOGLASIJ IN DOVOLJENJ:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 318
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM