ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

Vse o malih komunalnih čistilnih napravah 


NOVA ZAKONODAJA, januar 2016

 

Z letom 2016 je začela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15). Glavne novosti, ki jih prinaša, so:

 1. Lastnikom greznic na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predvidena, NI VEČ potrebno do konca leta 2017 preurediti obstoječih greznic v male komunalne čistilne naprave.
  Obstoječi lastniki greznic morajo preurediti svoje greznice najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta, medtem ko še vedno velja, da morajo vsi lastniki novogradenj na teh območjih vgraditi male komunalne čistilne naprave.
 2. Lastnik objekta, ki odvaja komunalno odpadno vodo brez predhodnega čiščenja (neposredno v okolje – brez greznice), mora zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode najpozneje do 31. decembra 2021.
  To velja tudi za lastnike objekta, kjer obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje njegovega objekta.
 3. V primeru novogradnje ali rekonstrukcije objekta se lahko vgradi mala komunalna čistilna naprava ali pretočna greznica z OBVEZNO nadgradnjo, predpisano v uredbi.
  V primeru, da je obstoječa greznica dovolj velika, se lahko ustrezno nadgradi, kot je predpisano v uredbi (ponikanje, filtriranje …).
 4. Še vedno velja, da je na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, priključitev nanjo obvezna v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
 5. Nepretočne greznice so dovoljene le v izjemnih primerih (vodovarstvena območja).

KAJ LAHKO VGRADIM?

Uporabnik lahko vgradi malo komunalno čistilno napravo (MKČN) z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je:

a) na območju aglomeracije (v kolikor priključitev na javno kanalizacijo ni možna):

 • MKČN, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo, ali
 • TIPSKA MKČN, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo.

b) izven območja aglomeracije (v kolikor ni možna priključitev na javno kanalizacijo v sosednjo aglomeracijo):

 • MKČN, tako da parameter KPK na iztoku iz naprave ne presega mejne vrednosti 200mg/L O2 in parameter BPK5 na iztoku ni določen ali
 • TIPSKA MKČN, za katero je iz Izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK ali
 • MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:
  - predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo,

  - filtrirne naprave za predčiščenje hišne odpadne vode v skladu s SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali

  - sistema za infiltracijo v tla v skladu s SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo ali

  - enote za mehansko čiščenje (PRETOČNA GREZNICA), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje (SIST EN 12566-6), filtracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-5) ali infiltracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-2) in ki ustreza pogojem, da:

o njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3 in
o ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice in
o je izvedena tako, da je zagotovljena njena vodotesnost in odzračevanje in
o je zagotovljeno predpisano ravnanje z blatom.


TIPSKA MKČN je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana Izjava o lastnostih.

Seznam tipskih MKČN objavlja Gospodarska zbornica Slovenije na svojem spletnem mestu, zavihek Panoge - Zbornica komunalnega gospodarstva, pod rubriko Aktualne novice.

PO VGRADNJI

1. Obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi«

Najpozneje 15 dni po pričetku obratovanja vaše MKČN ste dolžni na sedežu podjetja izvajalca javne službe – Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje oddati izpolnjen obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi«.

2. Naročilo prvih meritev

Izvajalec javne službe bo med tretjim in devetim mesecem po pričetku obratovanja vaše MKČN pri pooblaščenem izvajalcu naročil izvedbo prvih meritev in vas o terminu pisno obvesti 15 dni pred izvedbo storitve. Hkrati vam bomo poslali predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za MKČN«, kateremu boste po izvedbi prvih meritev priložili vaš analizni izvid, ki ga boste prejeli s strani našega pooblaščenega izvajalca.

V kolikor vam termin ne ustreza, lahko najmanj 8 dni pred planirano izvedbo storitve zahtevate spremembo datuma. V tem primeru mora pooblaščeni izvajalec storitev izvesti najpozneje v 30 dneh po prejemu te zahteve.

3. Poročilo o prvih meritvah za MKČN

Predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za MKČN« skrbno preglejte in ga podpišite ter ga skupaj z analiznim izvidom v roku 30 dni vrnite na naš naslov.

Na podlagi tega poročila vam bomo od naslednjega meseca naprej znižali plačevanje okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15).

4. Pregledi MKČN

Izvajalec javne službe bo nato vašo MKČN pregledal enkrat na tri leta, pri čemer bo prvi pregled izvedel prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. Uredba torej določa:
- pogostost meritev - vsaka MKČN
- prvo leto - prve meritve za MKČN
- naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev in nato vsake tretje leto - pregled MKČN

5. Kdaj je MKČN ustrezno evidentirana? 

MKČN se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko lastnik/upravljavec odda izpolnjen obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi« z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer:
- Izjava o lastnostih za tipsko čistilno napravo,
- kopija navodil dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje MKČN oziroma tehnično poročilo,
- Vodno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Savinje, Mariborska c. 88, Celje

NAVODILA ZA RAVNANJE Z MKČN

Vaša mala komunalna čistilna naprava bo dobro delovala, če boste zanjo primerno skrbeli. V napravi se odvijajo biološki procesi, v katerih sodelujejo mikroorganizmi. Da bi jim zagotovili optimalne pogoje, dobro premislite, kaj spuščate v umivalnike, straniščne školjke in ostale kanalizacijske odtoke. Priporočamo vam, da upoštevate sledeča PRIPOROČILA:

 • Čistila za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte v količinah, ki so predpisane za trdoto vode v vašem okolišu.
 • Čistilna in dezinfekcijska sredstva uporabljajte raje pogosteje v manjših količinah kot pa redkeje v večji količini. Takšen način uporabe čistilnih sredstev bo omogočil bakterijam, da se bodo navadile na vrsto in koncentracijo uporabljenih čistilnih sredstev. Dnevna količina čistilnih sredstev naj ne presega 0,1 l.
 • Pranje perila razporedite čez več dni in čez noč. Priporočamo največ 1 do 2 pranji na dan.
 • Uporabljajte isto vrsto pralnih in čistilnih sredstev – bakterije bodo učinkovale učinkoviteje s snovmi, ki jih že poznajo. Uporabljajte čistila, ki ne vsebujejo nevarnih kemikalij.
 • Če je le mogoče, raje uporabljajte tekoča pralna sredstva in čistila, ker se lažje raztopijo.
 • V odtoke NE ODVRZITE snovi, ki se ne morejo hitro razgraditi – papirnatih brisač, tamponov, vložkov, plenic, bombažne vate, palčk za ušesa, cigaretnih ogorkov, ostankov hrane …
 • V odtoke NE VLIVAJTE strupenih snovi – kisline, razredčil, vnetljivih snovi, pripravkov za gojenje rastlin, motornega in drugih olj, barv …
 • Zmanjšajte na najmanjšo možno mero izlivanje odpadnih maščob iz gospodinjstva (olje, mast). Maščobe preprečijo dostop zraka do koristnih bakterij in povzročijo propad aktivnega blata.

NADZOR IN VZDRŽEVANJE S STRANI UPORABNIKA/UPRAVLJAVCA:

 • občasni pregled delovanja puhal, črpalk, kvalitete iztoka (barva, motnost…), evidentiranje smradu,
 • zapis vsake nepravilnosti in dogajanja (črpanje odvečnega blata) v zvezi z vašo MKČN v zvezek/mapo za MKČN,
 • hramba vse dokumentacije v zvezi z vašo MKČN,
 • poskrbeti za redni servis s strani usposobljenega serviserja (1-krat na leto oz. po priporočilih dobavitelja vaše MKČN).

ODVOZ BLATA

Odstranjevanje blata iz vaše MKČN je priporočeno vsaj 1-krat letno oz. skladno z navodili proizvajalca. Pri odstranjevanju blata je pomembno, da odvečnega blata iz MKČN NE izčrpajo v celoti, temveč ga ¼ volumna posode ostane v napravi (odvisno od tipa naprave).

Storitev praznjenja blata iz MKČN enkrat na leto izvaja pooblaščen prevoznik odpadka – Simbio, d.o.o. Praznjenja se izvajajo po vnaprej predvidenem letnem programu, o čemer bodo posamezna gospodinjstva obveščena po pošti. Strošek praznjenja blata je obračunan mesečno in prištet k ostalim postavkam na položnicah za vodo (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Ur. l. RS, št. 87/12).

ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCA - LASTNIKA MKČN

Upravljavec mora zagotoviti, da MKČN ves čas obratuje skladno s tehnično dokumentacijo in navodili proizvajalca.

Upravljavec mora v celotnem obdobju obratovanja MKČN hraniti:

 • Izjavo o lastnostih, če gre za tipsko MKČN,
 • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
 • vodno soglasje,
 • poročilo o opravljenih prvih meritvah,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
 • podatke o ravnanju z blatom oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.
ODVOZ BLATA

Izvajalec gospodarske javne službe skladno z Uredbo in občinskim odlokom /Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje/ Občine Vojnik/ Občine Dobrna/ Občine Štore na vašem območju zagotavlja enkrat letno prevzem blata iz MKČN ter njegovo obdelavo na CČN Celje.

Storitev praznjenja blata iz MKČN izvaja pooblaščen prevoznik odpadka – Simbio, d.o.o. Praznjenja se izvajajo po vnaprej predvidenem letnem planu. O točnem terminu bo posamezno gospodinjstvo obveščeno po pošti.

PLAČILO STORITEV

Storitev praznjenja blata iz MKČN in izdelave »Poročila o prvih meritvah« oziroma »Poročila o pregledu MKČN« se obračunavata mesečno, strošek je prištet k ostalim postavkam na položnicah (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Ur. l. RS, št. 87/12).

OPROSTITEV PLAČILA PRAZNJENJA BLATA IZ MKČN ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Skladno z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS, št. 62/08) je za gnojilo v kmetijstvu dovoljena uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo.

Več o tem - Oprostitev plačila praznjenja greznic za kmetijska gospodarstva 

 URADNE URE

 • IZDAJA SOGLASIJ IN DOVOLJENJ:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 318
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM