ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE

 

Za vsak nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno soglasje upravljavca vodovodnega omrežja, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

 

STALNI VODOVODNI PRIKLJUČEK

Dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo stalnega vodovodnega priključka:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (za objekte zgrajene po letu 1967) oz. potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje (za objekte zgrajene pred letom 1967),
 • mapna kopija z vrisanim objektom oz. vodilna mapa projekta na vpogled,
 • izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije,
 • potrdilo o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu interne instalacije,
 • potrdilo o uspešno opravljeni dezinfekciji interne instalacije,
 • projekt za izvedbo vodovodnega priključka,
 • soglasje za prekop ceste in križanja z ostalimi komunalnimi vodi,
 • soglasje lastnikov parcel, preko katerih bo potekal vodovodni priključek, oz. sodna odločitev, ki nadomesti soglasje,
 • izpolnjeno prijavno polo za izvedbo vodovodnega priključka, ki jo dvignete na sedežu podjetja, ter
 • podatke o lastniku objekta (davčna številka, EMŠO oz. matična številka).

 

POMEMBNO!

Pogoj za izvedbo stalnega vodovodnega priključka je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda obravnavanega objekta!

Dodatna navodila s kontaktnimi telefonskimi številkami prejmete, ko oddate popolno vlogo.

ZAČASNI (GRADBIŠČNI) VODOVODNI PRIKLJUČEK

Začasni priključek na javni vodovod se izvede le za:

 • gradbišča,
 • javne prireditve,
 • začasne objekte in podobno.

 

Upravljavec lahko dovoli začasno priključitev na javni vodovod le za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od dveh let. (Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje, Ur. l. RS, št. 67/99, 28/09).

Dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo začasnega (gradbiščnega) vodovodnega priključka:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (za objekte zgrajene po letu 1967) oz. potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje (za objekte zgrajene pred letom 1967),
 • mapna kopija z vrisanim objektom oz. vodilna mapa projekta na vpogled,
 • izpolnjeno prijavno polo za izvedbo začasnega (gradbiščnega) vodovodnega priključka, ki jo dvignete na sedežu podjetja, ter
 • podatke o lastniku objekta (davčna številka, EMŠO oz. matična številka).

Dodatna navodila s kontaktnimi telefonskimi številkami prejmete, ko oddate popolno vlogo.

 URADNE URE

 • IZDAJA SOGLASIJ IN DOVOLJENJ:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 318
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM