ASV mini - odpadne vode 2

Ali ste vedeli

da odlaganje smeti v odtoke in drugih snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo, višajo stroške obratovanja čistilnih naprav in s tem strošek čiščenja?

ASV mini - odpadne vode 1

Ali ste vedeli

da v naravi ponikne kar 95 % padavinske vode, v strnjenih urbanih naseljih pa le 5 % in je zato treba ostalo vodo speljati v odtoke in kanalizacijo?

ASV mini - pitna voda 6

Ali ste vedeli

da kapljanje iz pipe lahko poveča porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, kar je enako 5000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - pitna voda 7

Ali ste vedeli

da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 16.000 litrskim steklenicam vode?

ASV mini - čiščenje voda 1

Ali ste vedeli

da uporabniki storitev Vodovod-kanalizacije pijete eno najboljših, če ne najboljšo vodo v Sloveniji?

ASV mini - čiščenje voda 2

Ali ste vedeli

da je voda najbolj nadzorovano živilo? Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo kot prav pitna voda.

ASV mini - vzdrževanje cest 1

Ali ste vedeli

da poleg kategoriziranih cest v Mestni občini Celje dodatno vzdržujemo še več kot 75 km pločnikov, 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti?

ASV mini - vzdrževanje cest 2

Ali ste vedeli

da Vodovod-kanalizacija vzdržuje kar 340 km kategoriziranih občinskih cest?

ASV mini - pitna voda 1

Ali ste vedeli

da je danes na javno vodovodno omrežje v Mestni občini Celje priključenih več kot 98 % vseh občanov?

ASV mini - pitna voda 2

Ali ste vedeli

da je bila kapaciteta zajete vode v prvem vodovodu 16 litrov na sekundo, danes pa je od 300 do 400 litrov na sekundo?

ASV mini - pitna voda 3

Ali ste vedeli

da je bila dolžina prvega vodovoda slabih 30 kilometrov, danes pa je dolžina celotnega vodovodnega omrežja okoli 900 kilometrov?

ASV mini - odpadne vode 3

Ali ste vedeli

da so biološki odpadki, ki jih odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar pospešuje njihovo razmnoževanje?

Katalog informacij

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.1 Organigram in podatki o organizaciji podjetja
2.2 Seznam drugih organov z delovnega področja
2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za reševanje informacij javnega značaja
2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
2.5 Seznam predlogov predpisov
2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.8 Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja
2.9 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.10 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv podjetja: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
Odgovorna uradna oseba:
Mag. Marko Cvikl, univ.dipl.inž.gradb., direktor
Datum prve objave kataloga: 2005
Datum zadnje spremembe: december 2014
Druge oblike kataloga:
/

2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja podjetja:

 • oskrba s pitno vodo
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
 • vzdrževanje javnih cest in izvajanje zimske službe v Mestni občini Celje
 • oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi
 • vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav...
 • izvajanje priključitev na javno omrežje infrastukturnih objektov in naprav
 • izdelava in vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe
 • izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe
 • druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe

Delo med sektorji podjetja koordinira in njihovo delo usmerja direktor podjetja. Direktor izvaja vodstveni proces. Direktorju je direktno podrejena splošna služba in svetovalec za pravne zadeve, ki izvaja podporni proces javnega naročanja.

 • Operativni sektor in razvojno tehnični sektor vodi tehnično operativni vodja:
  Marko Planinšek, univ.dipl.inž.gradb.

 • Finančno računovodski sektor vodi vodja FRS:
  Tatjana Arčan, dipl.ekon.

 • Splošno službo vodi vodja splošne službe:
  mag. Petra Kodela Felicijan

 • Svetovalec za pravne zadeve:
  Miha Jovan, univ.dipl.prav.

OPERATIVNI SEKTOR 

V operativnem sektorju se dela izvajajo znotraj posameznih obratov. Delo v posameznem obratu vodijo vodje, ki so podrejeni tehnično operativnemu vodji. V operativnem sektorju se izvajajo temeljni procesi podjetja in podporni proces, in sicer:

T1 - VODOVOD obsega celotno oskrbo s pitno vodo, od priprave pitne vode in njene distribucije do uporabnika na pipi. SKrbnik temeljnega procesa je mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž. V temeljenem procesu T1 so organizirani:

 • OBRAT ZA PRIPRAVO PITNE VODE
  vodja obrata: Sebastjan Klinc, kom.inž.

 • OBRAT ZA DISTRIBUCIJO PITNE VODE
  vodja obrata: Zdravko Belc

T2 - KANALIZACIJA obsega odvajanje odpadnih in meteornih voda na kanalizacijskem omrežju s pripradajočimi objekti in napravami. Skrbnik temeljnega procesa T2 je vodja obrata za kanalizacijo in ceste. Temeljeni proces T2 je organiziran v:

 • OBRAT ZA KANALIZACIJO IN CESTE
  vodja obrata: Darko Esih, univ.dipl.inž.gradb.

T3 - ČISTILNE NAPRAVE obsega čiščenje odpadnih voda na čistilnih napravah v upravljanju. Skrbnik temeljnega procesa T3 je vodja obrata za čiščenje odpadnih voda. Temeljni proces T3 je organiziran v:

 • OBRAT ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE
  vodja obrata: Roman Kramer, univ.dipl.inž.gradb.

T4 - JAVNE CESTE obsega vzdrževanje javnih cest in izvajanje zimske službe na območju Mestne občine Celje. Skrbnik temeljnega procesa T4 je vodaj obrata za kanalizacijo in ceste. Temeljni proces T4 je organiziran v OBRATU ZA KANALIZACIJO IN CESTE.

P4 - VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV obsega vzdrževanje elektro naprav in telemetrije na celotnem sistemu. Organiziran je v: 

 • OBRAT ZA VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV
  vodja obrata: Robert Kuhar, inž. elekt.

RAZVOJNO TEHNIČNI SEKTOR
V razvojno tehničnem sektorju se izvaja dejavnost razvoja vodovodnega in kanalizacijskega sistema, investicijska dejavnost obeh sistemov in dejavnost katastra. V razvojno tehničnem sektorju se izvaja temeljni proces T5 in podproces P5 in je organiziran v:

T5 - TRŽNE STORITVE IN INFORMATIKA obsega dela povezana skrbi za informacijsko podporo podjetju in uporabnikom storitev podjetja, izvedbo priključitev porabnikov na komunalne vode ter evidentiranju komunalnih vodov in naprav v GIS. Skrbnik temeljenega procesa T5 je vodja tehnično informacijske službe. Temeljni proces T5 je organiziran v:

 • TEHNIČNO INFORMACIJSKO SLUŽBO, ki jo vodi vodja službe:
  vodja službe: Drago Štefanec, dipl.inf.

 • INVESTICIJSKO RAZVOJNA SLUŽBA, ki jo vodi vodja službe:
  mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.

P5 - VODENJE PROJEKTOV je podproces, ki se izvaja v sklopu investicijsko razvojne službe. Obsega dela, ki so lahko razvojne naloge ali investicije. Skrbnik podprocesa vodenje projektov je vodja razvojno investicijske službe, direktor pa lahko v projektno skupino imenuje člane iz drugih obratov in služb ali zunanje izvajalce.

Tehnično informacijsko službo vodi vodja, ki je podrejen tehnično operativnemu vodji, investicijsko razvojno službo vodi vodja in je podrejene tehnično operativnemu vodji.

FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR
V finančno računovodskem sektorju se izvajajo finančno-računovodska dejavnost, dejavnost planiranja ter dejavnost nabave. Delitev dela v finančno-računovodskem sektorju mora biti podrejena zakonskim predpisom (nezdružljivost posameznih del) ter potrebi po analitičnih in ažurnih podatkih o finančnem poslovanju podjetja. V finančno računovodskem sektorju so organizirane:

 • RAČUNOVODSKA SLUŽBA, kjer se izvaja podproces P2,
 • FINANČNO PLANSKA SLUŽBA, ki je del podprocesa P2,
 • SLUŽBA ZA OBRAČUN STORITEV, kjer se izvaja podproces P3,
 • NABAVNA SLUŽBA, kjer se izvaja podproces P1.

Finančno računovodski sektor vodi vodja FRS.

SPLOŠNA SLUŽBA
V splošni službi se izvajajo kadrovske zadeve, zadeve s področja varovanja osebnih podatkov, dajanja informacij javnega značaja, izvajanja sistema kakovosti, upravljanja poslovnih procesov, dokumentiranja gradiva in izvajanja pisarniškega poslovanja podjetja. Splošno službo vodi vodja splošne službe.

2.2 Seznam drugih organov z delovnega področja
Seznam vseh drugih organov s področja dela:

2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za reševanje informacij javnega značaja
Pristojni osebi: Tatjana Arčan, dipl.ekon., mag. Petra Kodela - Felicijan,
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
Tel.: 03 42 50 300
fax.: 03 42 50 310
e-mail: tatjana.arcan@vo-ka-celje.si, petra.kodela-felicijan@vo-ka-celje.si

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi

Predpisi podjetja

2.5 Seznam predlogov predpisov

2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

 • POROČILA
 • NAČRTI, PROGRAMI, STRATEGIJE
 • USMERITVE, UKREPI, DRUGO

2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
• Upravni postopek: vloga za soglasje, vloga za izdajo projektnih pogojev, vloga za priključek vodovodnega in kanalizacijskega sistema, sprememba naslova, ukinitev vodomera

 • Postopek oddaje javnih naročil
 • Postopek za izvedbo priključka

2.8 Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • evidenca o zaposlenih delavcih
 • evidenca o stroških dela
 • evidenca o izrabi delovnega časa
 • evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
 • evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in opravljenih obveznih cepljenjih zaposlenih
 • evidenca o poškodbah pri delu
 • evidenca o seznanjenosti s požarnim redom
 • evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
 • evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
 • evidenca o potnih nalogih z obračunom - prevozni list
 • evidenca o usposabljanju delavcev
 • evidenca o avtorskih pogodbah
 • evidenca o posnetkov videonadzornega sistema
 • evidenca o štipendistih
 • evidenca strank - obračun
 • evidenca strank - soglasja
 • evidenca strank - služnosti, odkupi zemljišč
 • evidenca strank (obračun)

2.9 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.10 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • ankete, statistike, navodila

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Podjetje lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/2005, 119/2007) zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 1. Opuščanje greznic in priključitev na glavni kanal
 2. Čistilna naprava Celje
 3. Kvaliteta vode

5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Na tem mestu Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014. 

a) OBJAVE IJZ SKLADNO Z 11. ODSTAVKOM ZDIJZ-C

leto 2021
leto 2020
leto 2019
leto 2018
leto 2017
leto 2016
leto 2015
leto 2014

b) OBJAVE IJZ SKLADNO Z 12. ODSTAVKOM ZDIJZ-C

leto 2021
leto 2020
leto 2019
leto 2018
leto 2017
leto 2016
leto 2015
leto 2014

Odgovorna oseba:
mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. gradb.

 URADNE URE

 • IZDAJA SOGLASIJ IN DOVOLJENJ:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
 • NOVI KOMUNALNI PRIKLJUČKI:
  PON–ČET: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00
 • SPREMEMBE, REKLAMACIJE IN IZTERJAVA:
  PON in SRE: 8.00–10.00 in 11.00–14.00
  PET: 8.00–10.00 in 11.00–13.00

 KONTAKT

 • TELEFON: +386 (3) 42 50 300
  FAX: +386 (3) 42 50 310
  E-POŠTA: info@vo-ka-celje.si
 • DEŽURNA SLUŽBA
  +386 (3) 42 50 300
 • SPOROČANJE STANJA VODOMERA
  080 13 80
 • REKLAMACIJE
  +386 (3) 42 50 300

 PIŠITE NAM

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.