Z uresničevanjem naše osnovne dejavnosti opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vzdrževanja občinskih cest pomembno prispevamo k trajnostnemu razvoju območja in preprečevanju onesnaževanja okolja.

Naša prizadevanja gradimo na:

 

1. STRANKI

 • Skrbno spremljamo, prepoznavamo in izpolnjujemo tako sedanje in prihodnje potrebe odjemalcev in drugih udeleženih strani kot tudi zahteve zakonodaje in predpisov na področju kakovosti in dejavnosti podjetja.
 • Omogočamo uporabnikom dostop do informacij o kvaliteti pitne vode, obremenitvi odpadne vode, učinku čiščenja odpadne vode in motnjah na sistemu oskrbe.
 • Zagotavljamo hitro in kakovostno odpravo morebitnih motenj na sistemu oskrbe.

 

2. OKOLJU

 • Sledimo trendom na področju tehnologije in opreme, vključno s prepoznavanjem najboljših praks doma in v svetu.
 • Pri vsakodnevnem delu se zavedamo okoljske odgovornosti in jo upoštevamo.

 

3. STORITVAH

 • Skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev ob zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, in sicer tako da zagotavljamo:
  –  zadostne količine kakovostne pitne vode,
  –  ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, zbranih v kanalih,
  –  redno vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema tako, da preprečimo nastajanje motenj zaradi okvar na sistemih,
  –  varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa na javnih cestah v Mestni občini Celje v vseh razmerah,
  –  ustrezne pogoje za varno delo naših zaposlenih,
  –  čim nižje stroške izvajanja storitev ob čim višjem nivoju storitev.

 

4. ZAPOSLENIH

 • Skrbimo za pozitivno organizacijsko klimo in ustvarjamo pogoje za zadovoljne in motivirane zaposlene, tako da zagotavljamo ustrezne pogoje za varno delo naših zaposlenih, razvijamo strokovne kompetence in primerno usposobljenost na delovnih mestih, izvajamo redno plačilo za delo, smo odprti za pobude, predloge in izboljšave ter izvajamo promocijo zdravja na delovnem mestu.


  Doseganje zastavljenih ciljev je skupna naloga in odgovornost vseh zaposlenih. Z doseženo kakovostjo storitev ne smemo biti zadovoljni, temveč nam mora pomeniti vzpodbudo za še višjo kakovost.

 

POLITIKA KAKOVOSTI v pdf

Close Search Window