INFORMACIJE O IZVAJANJU VIDEONADZORA

V DRUŽBI VODOVOD KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o.

 1. Kontaktni podatki Upravljavca 

VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o. Celje, Lava 2a

Telefon: 03/42 50 300

Elektronski naslov: info@vo-ka-celje.si 

 1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo 

Obdelava osebnih podatkov z uporabo video nadzornega sistema se izvaja z namenom zagotovitve optimalne stopnje varovanja ljudi in premoženja, ki so na varovanem območju Upravljavca. 

Upravljavec izvaja videonadzor zaradi: 

 • zagotavljanja varovanja in varnosti zaposlenih in obiskovalcev ter premoženja Upravljavca na površini pred in okoli stavbe Upravljavca, vključno s parkiriščem,
 • varovanja in varnosti zaposlenih in obiskovalcev ter premoženja Upravljavca v določenih, vnaprej opredeljenih delih stavbe Upravljavca,
 • nadzora vstopa in izstopa v stavbo Upravljavca, vključno s kontrolo nad ustreznim evidentiranjem vstopov in izstopov v stavbo za zaposlene, ter
 • zagotavljanje skladnosti. 
 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76., 77. in 78. členom ZVOP-2.

 1. Zakoniti interesi, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec:

Upravljavec z obdelavo zasleduje legitimen (zakonit) interes upravljavca, t.j. zagotovitev optimalne stopnje varovanja ljudi in premoženja. 

Upravljavec je izvedel oceno potrebnosti vzpostavitve videonadzora in upoštevajoč izkazano nevarnost odtujevanja proizvodov, ki jih proizvaja Upravljavec, potrebo po vzpostavitvi nadzorovanih vhodov in izhodov v proizvodni in skladiščni del v skladu z načelom dobre proizvodne in distribucijske prakse in za namen varovanja poslovnih skrivnosti družbe sklenil, da je vzpostavitev videonadzora za varovanje premoženja in poslovnih skrivnosti Upravljavca, pa tudi tretjih oseb, ki so končni uporabniki proizvodov Upravljavca, nujno potrebna. Teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Obdelava osebnih podatkov je za uresničitev tega zakonitega interesa Upravljavca potrebna in bo pomembno pripomogla k doseganju namena za katerega se videonadzor izvaja. Nad zakonitim interesom upravljavca interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ne prevladajo.  

 1. Obdobje hrambe:

Za doseganje namena izvajanja videonadzora je določen minimalen čas hranjenja posnetkov, to je štirinajst dni po nastanku. Videoposnetki se hranijo največ tri mesece po nastanku, če ni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki velja v družbi, ali veljavni zakonodaji predpisan krajši rok. Po izteku tega obdobja Upravljavec zagotovi trajno brisanje posnetkov. 

Hramba kopij delov posnetkov, ki se izdelajo in uporabljajo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, se hranijo toliko časa, dokler ti nameni niso izpolnjeni, dokler postopki, v okviru katerih se uveljavljajo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki, niso zaključeni, v primeru, ko do takšnih postopkov ne pride, pa največ do roka, ko takšni zahtevki zastarajo. 

 1. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Upravljavec lahko prenese osebne podatke, pridobljene v okviru izvajanja videonadzora: 

 • drugim družbam, če in kolikor je tak prenos nujno potreben za doseganje zgoraj omenjenih namenov,
 • obdelovalcem osebnih podatkov, ki delujejo le po dokumentiranih navodilih Upravljavca, 
 • drugim osebam, če za to obstaja ustrezna pravna podlaga,
 • policiji, če je to zakonsko dovoljeno in potrebno za izvrševanje njihovih pooblastil.
 1. Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

Upravljavec osebnih podatkov bo posnetke obdeloval izključno za primarni namen – za namen zaradi katerega je bil videonadzor vzpostavljen, razen ko se posnetki uporabljajo kot dokazno gradivo v vseh tistih primerih, ko pride do deviantnega dogodka (npr. poškodovanja osebe ali stvari) in se posnetki uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

 1. Neobičajne nadaljnje obdelave: 

Prenosi podatkov v tretjo državo:

Upravljavec osebnih podatkov, vezanih na izvajanje videonadzora, ne prenaša v tretjo državo.

V primeru, da bi Upravljavec osebne podatke prenesel v tretjo državo, se le-ta izvede ob izpolnjevanju vseh pogojev, določenih z veljavnimi predpisi in pod pogojem, da so za posredovanje uporabljeni ustrezni zaščitni ukrepi, kot so na primer standardna pogodbena določila. Posamezniki lahko v zvezi s tem zahtevajo dodatne informacije in kopije izvedenih zaščitnih ukrepov. 

Spremljanje dogajanja v živo:

Video nadzorni sistem se lahko izvaja na način snemanja in arhiviranja posnetkov in na način neposrednega spremljanja dogajanja v živo. Videoposnetke posameznih kamer v času fizičnega varovanja Upravljavca lahko na ekranu spremlja varnostnik oziroma receptor, ki je za to posebej ustrezno pooblaščen.

 1. Pravice posameznika: 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima zagotovljene vse pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, kot so določene v Splošni uredbi in ZVOP-2: 

 • pravico do informacij in dostopa do osebnih podatkov,
 • v kolikor je to primerno, pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora ter pravico, da zanj ne velja odločitev, ki bi temeljila zgolj na avtomatizirani obdelavi.

Posameznik ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov (posnetka) zgolj v relevantnem delu, kjer je na posnetku on. V ta namen mora zahtevo specificirati na način, da jasno navede, v katerem prostoru se je domnevno nahajal, na kateri datum in v katerem, kar najbolj določno opredeljenem časovnem obdobju ter svojo referenčno fotografijo (oziroma opis podobe, oblačil in podobno), ob podaji zahteve pa se mora tudi ustrezno identificirati. Upravljavec dostop do osebnih podatkov omogoči, če je mogoče posameznika identificirati brez nesorazmerno velikega napora in stroškov. Upravljavec zagotovi posamezniku zahtevane kopije brezplačno, v primeru ponavljajočih ali neutemeljenih zahtev pa mu lahko zaračuna materialne stroške posredovanja. 

Posameznik lahko zahtevo na Upravljavca naslovi po pošti ali elektronski naslov, naveden v točki 1 (Kontaktni podatki Upravljavca).

V primeru, da posameznik meni, da upravljavec krši njegove pravice v zvezi z osebnimi podatki, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo (Informacijski pooblaščenec, Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec. Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30. E-pošta: gp.ip@ip-rs.si).  

 1. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev/profiliranje:

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Več informacij glede obdelave osebnih podatkov je na voljo na spletni strani 

www.vo-ka-celje.si

Comments are closed.

Close Search Window