Obseg vzdrževanja

V Mestni občini Celje je skupaj 340 km kategoriziranih občinskih cest, ki jih vzdržuje Vodovod-kanalizacija.

Dolžine občinskih cest po kategorijah:
• Lokalne ceste (LC) 90,840 km
• Glavne mestne (LG) 16,029 km
• Zbirne mestne ceste (LZ) 14,762 km
• Mestne ceste (LK) 10,969 km
• Javne poti (JP) 205,493 km
• Javne poti za kolesarje (KJ) 2,022 km
• Skupaj vseh občinskih cest 339,832 km

Poleg kategoriziranih cest se v Mestni občini Celje dodatno vzdržuje še preko 75 km pločnikov, cca. 15 km nekategoriziranih cest, 28.500 m² javnih parkirnih površin, trgov in drugih površin, 16.000 m² interventnih poti ter 15 km javnih pešpoti.

Vzdrževanje kot gospodarska javna služba 

S 1. januarjem 2013 je bilo s strani Mestne občine Celje s pogodbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe (GJS) vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje v trajno izvajanje preneseno vzdrževanje občinskih cest na javno podjetje Vodovod-kanalizacija Celje d.o.o.

Nosilec izvajanja GJS je javno podjetje Vodovod-kanalizacija, ki je kadrovsko in tehnično opremljeno za izvajanje pregledniške službe. Vsa ostala dela, povezana z vzdrževanjem cest, izvajajo izbrani zunanji pogodbeni izvajalci, ki jim je priznana tovrstna sposobnost del, v pogodbenem odnosu.

GJS obsega redno vzdrževanje vozišč, kolesarskih poti ter pločnikov v skladu s tem, da morajo biti ceste in kolesarske poti sanirane in vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi tehničnimi predpisi o javnih cestah v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, ki so vezana na sprejet proračun MO Celje za tekoče leto.

Nadzor in koordinacijo nad izvajanjem rednih vzdrževalnih del izvaja strokovna služba MO Celje.

Program vzdrževanja občinskih cest obsega letni izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest. V letnem izvedbenem programu del, ki ga je javno podjetje dolžno posredovati strokovnim službam MO Celje do določenega roka, se za posamezno koledarsko leto določi obseg in prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest ter višina sredstev za njihovo uresničevanje. MO Celje izvedbeni program potrdi ob sprejemanju proračuna za tekoče leto.

Comments are closed.

Close Search Window