Reka Savinja, ki teče skozi Celje, je bila pred začetkom delovanja čistilne naprave obremenjena zaradi dotoka komunalnih in tehnoloških vod. Odpadne vode so Savinjo in druge vodotoke tako onesnažile, da niso bile ogrožene samo živali in rastline, pač pa tudi človek.

Večletna prizadevanja, da bi izboljšali kakovost reke Savinje na odseku od Celja do Zidanega Mosta in s tem kakovost reke Save pod Zidanim Mostom, so leta 2004 obrodila sadove. Aprila 2004 smo v Tremerjah slovesno odprli Čistilno napravo Celje, ki predstavlja  enega izmed najpomembnejših razvojnih projektov za prebivalce mesta ob Savinji.

Mestna občina Celje je celoten projekt od priprave do izvedbe zaupala celjskemu javnemu podjetju Vodovod–kanalizacija.

Čistilna naprava Celje je zgrajena za biološko čiščenje komunalne odpadne vode s suspenzijo biološkega blata za končno obremenitev 85.000 PE. Čisti odpadno vodo mesta Celja in okoliških naselij. Vrednosti posameznih parametrov na iztoku dosegajo komaj četrtino maksimalno dovoljenih koncentracij za izpust v vodotok.

Celotna investicijska vrednost je znašal 12.145.000 evrov. Od tega je evropski strukturni sklad ISPA prispeval 60 %

ČN Celje se nahaja na levem bregu Savinje ob cesti Celje-Laško blizu naselja Tremerje. Naslov je: PEČOVNIK 1, 3000 CELJE.

Lokacija ČN Celje

Naprava obsega:

  • primarno (mehansko predčiščenje),
  • sekundarno (odstranjevanje ogljikovih spojin) in
  • terciarno čiščenje (odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin).

Biološko čiščenje odpadne vode se vrši s suspenzijo biološkega blata. Čiščenje odpadne vode obsega odstranjevanje mehanskih delcev, organskih, dušikovih in fosforjevih spojin.
Dušikove spojine se odstranjujejo z intermitenčno nitri/denitrifikacijo, fosforjeve spojine pa s kombiniranim biološko-kemijskim izločanjem fosforja. V ta namen sta zgrajena anaerobna bazena.
Potreben kisik za delovanje mikroorganizmov v suspenziji biološkega blata se v prezračevalne/aerobne bazene dovaja preko puhal s stisnjenim zrakom. Podvodna mešala, vgrajena v anaerobnem bazenu, anoksičnem in oksičnem delu prezračevalnega bazena, mešajo vsebino bazenov in preprečujejo usedanje biološkega blata na dnu bazenov.

Obratovanje čistilne naprave na okolje nima negativnih vplivov. Obratovanje Čistilne naprave Celje je zmanjšalo obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, pri tem pa ni bistveno prizadelo drugih sestavin okolja.

Pozitivni učinki ČN so zaznavni v izboljšani kakovosti reke Savinje in Save, negativni vplivi so omejeni na območje ČN ali na njeno neposredno okolico. Vonjave iz čistilne naprave so omejene na območje znotraj ograje. Hrup, ki ga povzroča čistilna naprava v obratovanju, je manjši, kot je hrup, ki ga povzroča železnica.

Na Čistilni napravi Celje sprejemamo tudi komunalne greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav. Odvoz grezničnih gošč in blata na območju izvajanje gospodarske javne službe VO-KE, kjer ni javne kanalizacije, izvaja prevzemnik grezničnih gošč Simbio, d.o.o. Na ČN Celje se blato dehidrira na dveh centrifugah in odvaža v Toplarno Celje, kjer se termično obdela skupaj z lahkogorljivo frakcijo komunalnih odpadkov. Med postopkom sežiga se sproščata toplotna in električna energija, ki se koristno uporabita v sistemu daljinskega in električnega omrežja. 

Comments are closed.

Close Search Window