Splošno

Čistilna naprava Škofja vas je namenjena čiščenju mešanih odpadnih vod:

 • Vojnika,
 • Arclina,
 • Zadobrove,
 • severnega dela Ljubečne in
 • Škofje vasi.

Očiščena voda se izliva v reko Hudinjo, predzgoščeno odvečno blato pa se odvaža na dehidracijo na Čistilno napravo Celje.

Obremenitev čistilne naprave

Biokemična obremenitev čistilne naprave je 4000 PE.

Hidravlična obremenitev je določena na osnovi predvidene potrošnje vode 175 l/osebo/dan in znaša:
Sušni dotok 1300 m3/dan = 15,05 l/s
Dvakratni sušni dotok 2000 m3/dan. = 23,15 l/s

Tehnologija čiščenja

Tehnologija čiščenja obsega:

 • črpanje surove odpadne vode in meritve pretoka
 • mehansko predčiščenje
 • sekundarno in terciarno biološko čiščenje
 • zgoščevanje in mehansko dehidracijo blata

Obdelava blata 

Obdelava blata obsega:

 • zgoščevanje v gravitacijskem zgoščevalniku
 • prezračevani zgoščevalec za blato
 • odvoz blata na dehidracijo na ČN Celje

fotografija objekta čistilna naprava Škofja vas fotografija čistilna naprava Škofja vas

Nadgradnja Čistilne naprave Škofja vas

18. 05. 2018
Na Občini Vojnik in Mestni občini Celje so pristopili k razširitvi mehanske stopnje Čistilne naprave Škofja vas. Obstoječa naprava je preobremenjena, zato je širitev kapacitete s 4000 na 10.000 populacijskih enot nujna.

Čistilna naprava Škofja vas je namenjena čiščenju mešanih odpadnih vod Vojnika, Arclina, Zadobrove, severnega dela Ljubečne in Škofje vasi. Očiščena voda se izliva v reko Hudinjo, predzgoščeno odvečno blato pa se odvaža na dehidracijo na Čistilno napravo Celje.

Obstoječa čistilna naprava preobremenjena

Ker je čistilna naprava že nekaj časa preobremenjena, so se na občinah Vojnik in Celje odločili, da je potrebno pristopiti k razširitvi čistilne naprave z obstoječe kapacitete 4.000 populacijskih enot (PE) na 10.000 PE. V letošnjem letu se bo izvedla razširitev mehanske stopnje čiščenja. Pogodbena vrednost investicije znaša 986.922 EUR brez DDV, pri čemer bo polovico zneska prispevala Občina Vojnik in drugo polovico Mestna občina Celje. Celotno investicijo koordinira podjetje Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d. o. o., ki je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadne vode in čiščenja le-te.

Nova mehanska stopnja čiščenja

Dela na čistilni napravi so se že začela, v sklopu del pa se bo na novo izvedla mehanska stopnja čiščenja. Ta se bo namestila v nov objekt predčiščenja, kjer bodo združitveni jašek, grobe grablje s kompaktorjem, izravnalni bazen z razbremenilnikom, vhodno črpališče in kompaktna naprava za odstranjevanje odpadkov iz finih grabelj, peska in maščob. Odpadna voda na Čistilno napravo Škofja vas doteka preko dveh dotokov (iz Vojnika in Prekorij) v skupni maksimalni količini cca 3.600 m3/h.

Za konec je potrebno poudariti še, da bo med obnovo zagotovljeno nemoteno delovanje obstoječe čistilne naprave.

 

Comments are closed.

Close Search Window