Splošno

Čistilna naprava (ČN) Frankolovo leži na desnem bregu potoka Tesnica od naselja Frankolovo proti Ivenci. Je čistilna naprava, namenjena čiščenju komunalne odpadne vode s širšega območja Frankolovega. Odpadna voda doteka na čistilno napravo s pomočjo ločenega kanalizacijskega sistema. Biološko očiščena odpadna voda se po izgradnji čistilne naprave izteka v vodotok Tesnico.

Prispevno območje obsega:

  • naselje Frankolovo
  • Globoče,
  • Verpete,
  • Rakovo stezo in
  • Stražico.

Proces čiščenja komunalne odpadne vode, ki se vrši na ČN, zagotavlja primarno mehansko in sekundarno biološko čiščenje s podaljšanim odstranjevanjem dušika in fosforja, za kapaciteto 800 PE.

Odvečno blato se shranjuje in zgoščuje v bazenu za odvečno blato in odvaža na dehidracijo na ČN Celje.

Tehnologija čiščenja 

Mehansko predčiščenje:
– Črpališče
– Mehansko čiščene fine grablje
– Peskolov
– Izravnalni bazen s črpališčem
– Lovilec olj in maščob ter bazen za odvečna olja in maščobe

Biološko čiščenje:
– Selektorji
– Denitrifikacija
– Nitrifikacija
– Naknadni usedalnik
– Bazen za odvečno blato

Parametri vtoka

Dnevna obremenitev:
BPK5 200 mg/l
KPK 400 mg/l
TSS 233 mg/l
Ntot 37 mg/l


Tehnologija zagotavlja naslednje iztočne parametre:

BPK5 <MDK: 30 mg/l
KPK <MDK: 150 mg/l
Amonijev dušik <MDK: 5 mg/l
Nitratni dušik <MDK: 5 mg/l
Skupni dušik <MDK: 15 mg/l
Skupni fosfor <MDK: 2 mg/l
Neraztopljene snovi <MDK: 30 mg/l

Učinek čiščenja po KPK mora biti minimalno 98 % in po BPK5 minimalno 95 %.

fotografija čistilne naprave Frankolovo

Comments are closed.

Close Search Window