Splošno

Čistilna naprava Dobrna je locirana na levem bregu reguliranega potoka Dobrnice in je namenjena čiščenju mešanih odpadnih vod iz javne kanalizacije Dobrne.

Očiščena voda se izliva v potok Dobrnico.

Zgrajena je bila v letih 1980-82.  

Obremenitev čistilne naprave

Gre za nizko obremenjeno biološko čistilno napravo z aerobno stabilizacijo blata, ki je bila v 1. fazi grajena za 2000 PE oziroma za 120 kg BPK5/dan in maksimalno hidravlično kapaciteto 27 l/s (vključno s padavinskim dotokom). 

Zaradi strožjih predpisov o kakovosti efluentov čistilnih naprav je bila zaradi zagotavljanja predpisane kakovosti efluenta zmanjšana kapaciteta rekonstruirane ČN na 1800 PE. Povprečna letna hidravlična obremenitev je 37m3/h.

Zaradi razširitve kapacitet v Termah Dobrna ter predvidenih novogradenj na območju Občine Dobrna se je zaradi povečane obremenitve dotoka v letu 2008 pričelo s širitvijo in posodobitvijo ČN Dobrna na končno hidravlično in biokemijsko obremenitev 4.000 PE. V večji meri so se ohranili ter primerno sanirali vsi obstoječi objekti z izjemo objekta mehanskega predčiščenja, ki je bil porušen in zgrajen na novo. Biološka stopnja je sistem čiščenja z aktivnim blatom in podaljšano aeracijo in nizko stopnjo obremenitve aktivnega blata. Razširjena ČN Dobrna je začela poskusno obratovati januarja 2010.

Širitev ČN Dobrna je bila del celovitega projekta “Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Celje” in sofinancirana iz kohezijskih sredstev.

Tehnologija čiščenja 

Tehnologija čiščenja obsega:

1. Mehansko predčiščenje:

  • avtomatsko čiščene grobe grablje z dodatno grobo rešetko
  • izravnalni (zadrževalni) bazen s črpališčem
  • avtomatsko čiščene fine grablje
  • lovilec olj in maščob
  • peskolov
  • klasifikator peska

2. Biološko čiščenje:

  • denitrifikacija
  • nitrifikacija
  • Usedanje blata
  • Zgoščanje blata

Obdelava blata

Blato iz zalogovnika odvečnega blata se odvaža na dehidracijo na ČN Celje.

fotografija Čistilna naprava Dobrna od daleč fotografija Čistilna naprava Dobrna mehanski del

Comments are closed.

Close Search Window