Gradbiščni (začasni) priključek na javni vodovod se izvede le za:

  • gradbišča,
  • javne prireditve,
  • začasne objekte in podobno.

Upravljavec lahko dovoli začasno priključitev na javni vodovod le za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od dveh let. (Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje, Ur. l. RS, št. 54/14).

Naročnik odda vlogo za pridobitev vodovodnega priključka – za GRADBIŠČE s prilogami:

  • GRADBENO DOVOLJENJE ali DRUG DOKUMENT, KI IZKAZUJE LEGALNOST GRADNJE
  • POTRDILO OBČINE O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
  • DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) na vpogled

 

Dokumentacijo odda po pošti ali osebno na naslov VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. Lava 2a, 3000 Celje ali pošlje po elektronski pošti na naslov info@vo-ka-celje.si

Dodatna navodila s kontaktnimi telefonskimi številkami prejmete, ko oddate popolno vlogo.

Comments are closed.

Close Search Window