V kolikor obdelavo odpadne vode iz vašega objekta zagotavljate z malo komunalno čistilno napravo, le to registrirate tako, da izpolnite obrazec – podatki o mali komunalni čistilni napravi.

Obrazec oddate po pošti ali osebno na naslov VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. Lava 2a, 3000 Celje ali pošlje po elektronski pošti na naslov info@vo-ka-celje.si

Kmetijska gospodarstva lahko vložijo vlogo za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Vlogo najdete tukaj.

Plan praznjenja greznic in MKČN v tekočem letu najdete tukaj.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15, 76/17) določa:

 1. Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, morajo obstoječi lastniki greznic preurediti svoje greznice najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta ter vsi lastniki novogradenj na teh območjih vgraditi male komunalne čistilne naprave.
 2. Lastnik objekta, ki odvaja komunalno odpadno vodo brez predhodnega čiščenja (neposredno v okolje – brez greznice), mora zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode najpozneje do 31. decembra 2021.
  To velja tudi za lastnike objekta, kjer obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje njegovega objekta.
 3. V primeru novogradnje ali rekonstrukcije objekta se lahko vgradi mala komunalna čistilna naprava ali pretočna greznica z OBVEZNO nadgradnjo, predpisano v uredbi.
  V primeru, da je obstoječa greznica dovolj velika, se lahko ustrezno nadgradi, kot je predpisano v uredbi (ponikanje, filtriranje …).
 4. Še vedno velja, da je na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, priključitev nanjo obvezna v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
 5. Nepretočne greznice so dovoljene le v izjemnih primerih (vodovarstvena območja).

Uporabnik lahko vgradi malo komunalno čistilno napravo (MKČN) z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je:

a) na območju aglomeracije (v kolikor priključitev na javno kanalizacijo ni možna):

 • MKČN, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo, ali
 • TIPSKA MKČN, ki zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode tako, da parametri ne presegajo mejnih vrednosti, ki so predpisane za to aglomeracijo.

b) izven območja aglomeracije (v kolikor ni možna priključitev na javno kanalizacijo v sosednjo aglomeracijo):

    I. MKČN, tako da parameter KPK na iztoku iz naprave ne presega mejne vrednosti 200mg/L O2 in parameter BPK5 na iztoku ni določen ali

    II.TIPSKA MKČN, za katero je iz Izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK ali

    III. a. MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:
– predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo,

– filtrirne naprave za predčiščenje hišne odpadne vode v skladu s SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali

– sistema za infiltracijo v tla v skladu s SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo ali

        b. enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje (SIST EN 12566-6), filtracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-5) ali infiltracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-2) in ki ustreza pogojem, da:

o njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3 in
o ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice in
o je izvedena tako, da je zagotovljena njena vodotesnost in odzračevanje in
o je zagotovljeno predpisano ravnanje z blatom.


TIPSKA MKČN je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana Izjava o lastnostih.

Seznam tipskih MKČN objavlja Gospodarska zbornica Slovenije na svojem spletnem mestu.

1. Obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi«

Najpozneje 15 dni po pričetku obratovanja vaše MKČN ste dolžni na sedežu podjetja izvajalca javne službe – Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje oddati izpolnjen obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi«.

2. Naročilo prvih meritev

Izvajalec javne službe bo med tretjim in devetim mesecem po pričetku obratovanja vaše MKČN pri pooblaščenem izvajalcu naročil izvedbo prvih meritev in vas o terminu pisno obvesti 15 dni pred izvedbo storitve. Hkrati vam bomo poslali predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za MKČN«, kateremu boste po izvedbi prvih meritev priložili vaš analizni izvid, ki ga boste prejeli s strani našega pooblaščenega izvajalca.

V kolikor vam termin ne ustreza, lahko najmanj 8 dni pred planirano izvedbo storitve zahtevate spremembo datuma. V tem primeru mora pooblaščeni izvajalec storitev izvesti najpozneje v 30 dneh po prejemu te zahteve.

3. Poročilo o prvih meritvah za MKČN

Predizpolnjeno »Poročilo o prvih meritvah za MKČN« skrbno preglejte in ga podpišite ter ga skupaj z analiznim izvidom v roku 30 dni vrnite na naš naslov.

Na podlagi tega poročila vam bomo od naslednjega meseca naprej znižali plačevanje okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15).

4. Pregledi MKČN

Izvajalec javne službe bo nato vašo MKČN pregledal enkrat na tri leta, pri čemer bo prvi pregled izvedel prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. Uredba torej določa:
– pogostost meritev – vsaka MKČN
– prvo leto – prve meritve za MKČN
– naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev in nato vsake tretje leto – pregled MKČN

5. Kdaj je MKČN ustrezno evidentirana? 

MKČN se šteje za ustrezno evidentirano pri izvajalcu gospodarske javne službe, ko lastnik/upravljavec odda izpolnjen obrazec »Podatki o mali komunalni čistilni napravi« z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer:
– Izjava o lastnostih za tipsko čistilno napravo,
– kopija navodil dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje MKČN oziroma tehnično poročilo,
– Vodno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Savinje, Mariborska c. 88, Celje

Vaša mala komunalna čistilna naprava bo dobro delovala, če boste zanjo primerno skrbeli. V napravi se odvijajo biološki procesi, v katerih sodelujejo mikroorganizmi. Da bi jim zagotovili optimalne pogoje, dobro premislite, kaj spuščate v umivalnike, straniščne školjke in ostale kanalizacijske odtoke. Priporočamo vam, da upoštevate sledeča PRIPOROČILA:

 • Čistila za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte v količinah, ki so predpisane za trdoto vode v vašem okolišu.
 • Čistilna in dezinfekcijska sredstva uporabljajte raje pogosteje v manjših količinah kot pa redkeje v večji količini. Takšen način uporabe čistilnih sredstev bo omogočil bakterijam, da se bodo navadile na vrsto in koncentracijo uporabljenih čistilnih sredstev. Dnevna količina čistilnih sredstev naj ne presega 0,1 l.
 • Pranje perila razporedite čez več dni in čez noč. Priporočamo največ 1 do 2 pranji na dan.
 • Uporabljajte isto vrsto pralnih in čistilnih sredstev – bakterije bodo učinkovale učinkoviteje s snovmi, ki jih že poznajo. Uporabljajte čistila, ki ne vsebujejo nevarnih kemikalij.
 • Če je le mogoče, raje uporabljajte tekoča pralna sredstva in čistila, ker se lažje raztopijo.
 • V odtoke NE ODVRZITE snovi, ki se ne morejo hitro razgraditi – papirnatih brisač, tamponov, vložkov, plenic, bombažne vate, palčk za ušesa, cigaretnih ogorkov, ostankov hrane …
 • V odtoke NE VLIVAJTE strupenih snovi – kisline, razredčil, vnetljivih snovi, pripravkov za gojenje rastlin, motornega in drugih olj, barv …
 • Zmanjšajte na najmanjšo možno mero izlivanje odpadnih maščob iz gospodinjstva (olje, mast). Maščobe preprečijo dostop zraka do koristnih bakterij in povzročijo propad aktivnega blata.

Izvajalec gospodarske javne službe skladno z Uredbo in občinskim odlokom /Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje/ Občine Vojnik/ Občine Dobrna/ Občine Štore na vašem območju zagotavlja enkrat letno prevzem blata iz MKČN ter njegovo obdelavo na CČN Celje.

Storitev praznjenja blata iz MKČN izvaja pooblaščen prevoznik odpadka – Simbio, d.o.o. Praznjenja se izvajajo po vnaprej predvidenem letnem planu. O točnem terminu bo posamezno gospodinjstvo obveščeno po pošti.

Storitev praznjenja blata iz MKČN in izdelave »Poročila o prvih meritvah« oziroma »Poročila o pregledu MKČN« se obračunavata mesečno, strošek je prištet k ostalim postavkam na položnicah (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Ur. l. RS, št. 87/12).

Skladno z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS, št. 62/08) je za gnojilo v kmetijstvu dovoljena uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo.

Več o tem – Oprostitev plačila praznjenja greznic za kmetijska gospodarstva

Comments are closed.

Close Search Window