Redno spremljamo kakovost pitne vode iz vodnih virov in vodovodnega omrežja. 24 ur na na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu se trudimo, da do naših uporabnikov priteče zdrava in dobra pitna voda! 

  • Pitna voda je najbolj nadzorovano živilo.
  • Na javni vodovodni sistem je priključeno 98 % prebivalcev območja, kjer izvajamo javno službo, od tega v Mestni občini Celje 98,4 % prebivalcev, v občini Vojnik 80,6 % prebivalcev, v občini Štore 90 % prebivalcev in v občini Dobrna 93 % prebivalcev.
  • Mestna občina Celje ter občine Vojnik Štore in Dobrna so oskrbovane z naravno pitno vodo, katere vir je podzemna voda. Večji vodni vir Medlog ima značaj aluvialnega vodonosnika, nekaj vodnih virov je kraških (npr. Jelševa Loka), ostali vodni viri pa sodijo med razpoklinske vodonosnike. V postopkih priprave pitne vode poleg klasičnih postopkov (filtracija s peščenimi filtri in aktivnim ogljem, ozoniranje, dezinfekcija vode s klorovimi preparati) ) uporabljamo tudi najsodobnejše načine priprave, kot sta ultrafiltracija in UV dezinfekcija.
  • Voda v naših vodovodnih sistemih je pod strogim zdravstvenim nadzorom, rezultati notranjih in zunanjih monitoringov potrjujejo njeno kemijsko in mikrobiološko skladnost, ki je sicer nad slovenskim povprečjem.

 

Oglejte si:

Če je voda belo obarvana, je to posledica zračnih mehurčkov, zato lahko to vodo brez zadržkov uporabite za pitje, kuho ali umivanje. Bela obarvanost pitne vode, ki jo natočimo v kozarec, namreč ni posledica prekomerne koncentracije klora v vodi, kot zmotno misli večina porabnikov. Prisotnosti klora v vodi vizualno ne moremo zaznati.

Bela obarvanost je zgolj fizikalen pojav številnih mikroskopsko majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Če takšno belo vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini.

slika bela vode

V večini vodovodnih sistemov se iz vode zaradi sprememb v tlaku in drugih vplivov izločajo v vodi raztopljene snovi in se vežejo na stene cevovodov (vodni kamen).

Intenziteta izločanja raztopljenih snovi iz vode je odvisna tako od karakteristike vode, kot tudi od materiala, iz katerega je vodovodna cev. Pri naglih nihanjih pritiska v ceveh se obloge vodnega kamna, ki so se skozi leta nabirale v notranjosti cevovodov:

  • počasi luščijo kot ’’pesek’’ ter nato delno odsedajo, delno pa transportirajo z vodo do uporabnikov.
  • se dvignejo obloge, ki se z leti odsedajo v cevovodu, rezultat tega pa je občasen pojav ’’peska’’ in kalne vode na vodovodnih pipah.

V urbanem okolju večina padavinske vode odteče, v naravi pa ponikne. Posledica gradnje vedno novih stanovanjskih hiš in blokov, cest, trgovskih središč z ogromnimi parkirišč in industrijskih stavb je naraščanje utrjenih površin, ki so slabo prepustne. Ob tem ne smemo pozabiti na strehe objektov, ki so povsem neprepustne. Vedno manj zelenih površin, skozi katere voda lahko ponikne, pa pomeni hitro odtekanje padavinske vode v vodotoke, kar povečuje možnost poplav.

Negativne posledice, ki jih je pustil človek s posegi v naravo, pa lahko bistveno omilimo na več načinov, npr. z uporabo bolj propustnih materialov (tlakovcev), z izdelavo lagun na dvorišču ter tudi z izdelavo zadrževalnega bazena, v katerem se zbira padavinska voda, ki jo lahko uporabimo za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov.

Zadrževalni bazen lahko uredimo tudi iz greznice. Kako v tem primeru speljati fekalne vode in kako padavinske, je razvidno iz skice.

skica zadrževalnega bazena

Delovanje rastlinske čistilne naprave (RČN) temelji na posnemanju samočistilne sposobnosti narave. Čiščenje poteka s pomočjo mikroorganizmov in močvirnih rastlin, zasajenih v peščene plasti.


Kaj je pomembno pri izgradnji rastlinske čistilne naprave? 

  1.  Pravilna izbira močvirskih rastlin in peščenih plasti
  2. Zadostna površina za zasaditev rastlin
  3. Prostornina peščenih plasti 
  4. Vodotesnost pri sami izvedbi


Pred vtokom v RČN je potrebno izvesti mehansko čiščenje odpadne vode z usedanjem gošč v usedalniku.

Uporabite greznico kot usedalnik 

V primeru, da je vaša obstoječa greznica primerne prostornine, ima več prekatov in ni porozna, se jo lahko uporabi kot takšen usedalnik. Tekoči del odpadnih voda se spelje v RČN, kjer se prečisti. Pred iztokom očiščenih vod v podtalje ali površinski odvodnik je potrebno vgraditi jašek za zajem vzorca.

skica rastlinske čistilne naprave

skica rastlinske čistilne naprave

Comments are closed.

Close Search Window