Cenik gospodarskih javnih služb

Porabljena voda

Cenik komunalnih proizvodov in storitev z dne 1. 2. 2024
Cenik posebnih storitev z dne 1. 2. 2024

Elaborat GJS 2024

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012) smo oblikovali Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga je obravnavala Skupščina družbe in Svet ustanoviteljev javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, doo, na seji, ki je bila dne 22. 1. 2024 , ter potrdila ceno storitev GJS. Cene veljajo od 1. 2. 2024 naprej.

Cenik ostalih storitev

Priklop / odklop vode

Cenik Priklop/odklop vode od 1. 2. 2024

Poškodovanje naprav

Cenik Poškodovanje naprav od 1. 2. 2024

Cestne zapore

Pri zaračunavanju cestnih zapor se uporablja Navodilo za oblikovanje cen zapor državnih cest in cenik, sprejet na nivoju Direkcije RS za ceste (Navodila za oblikovanje cene zapore ceste.pdf).

Comments are closed.

Close Search Window