1. Osnovni podatki o oskrbovalnem območju Košnica – Tremerje

Vodni vir: zajetje Košnica in vrtina Tremerje, za zagotavljanje varnosti oskrbe, se preko črpališča Polule po potrebi v sistem dovaja tudi voda iz Osrednjega oskrbovalnega območja Vodovodnega sistema Celje.

Sprejeti predpisi za zaščito vodnega vira: Vodna vir Košnica in vrtina Tremerje sta zaščitena z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Celja in Žalca (Uradni list RS št. 25/16).

Distribucija vode v m3/dan: 121 m3/dan

Priprava pitne vode: Vodni vir Košnica se v  vodohranu Kač kontinuirano dezinficira s tekočim natrijevim hipokloritom, medtem ko se voda iz vrtine Tremerje distribuira do uporabnikov brez predhodne priprave vode oziroma se dovaja v vodohran Kač kot pomoč vodnemu viru Košnica.

2. Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode v oskrbovalnem območju Košnica – Tremerje so dostopni pod zavihkom Rezultati spremljanja pitne vode

Število načrtovanih preskušanj v letu 2024 je prikazano v sledeči tabeli:

ŠTEVILO REDNIH MIKROB. PRESKUŠANJ14
ŠTEVILO OBČASNIH MIKROB. PRESKUŠANJ4
ŠTEVILO REDNIH FIZIKALNO KEMIJSKIH PRESKUŠANJ15
ŠTEVILO OBČASNIH FIZIKALNO KEMIJSKIH PRESKUŠANJ2
ŠTEVILO CILJANIH PRESKUŠANJ
  • 1x trihalometani
  • 1x klorat, klorit, bromat

 

3. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje in s tem povezani nasvet nasveti glede zdravja in varne uporabe pitne vode: povezava

4. Relevantne informacije o oceni tveganja v oskrbovalnem območju Košnica – Tremerje

Celoten sistem zagotavljanja pitne vode v vodovodnih sistemih v upravljanju podjetja Vodovod – kanalizacija iz Celja nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki zagotavlja tekoče spremljanje vseh pomembnih kazalcev pitne vode, se pravi s t. i. sistemom HACCP (mednarodno priznani sistem vodenja za proizvodnjo in promet z živili, ki s posebnim programom zagotavlja varna živila za porabnike). V sklopu sistema HACCP se določajo in vrednotijo tveganja v celotnem procesu priprave pitne vode od vodovarstvenega območja, zajetja, priprave in hrambe vode, vse do pipe uporabnika. Za obvladovanje prepoznanih tveganj so natančno določeni vsi postopki nadzora in predvideni korektivni ukrepi v celotnem procesu priprave pitne vode od vodovarstvenega območja, do pipe uporabnika. Vsi postopki potekajo na takšen način, da je tveganje za zdravje minimalno oziroma da ga sploh ni in da je uporabniku na pipi zagotovljeno dovolj kvalitetne pitne vode.

Med pomembnejša tveganja v oskrbovalnem območju Košnica – Tremerje sodijo: ranljivost vodnega vira Košnica zaradi kontakta s površino in možnostjo dotoka padavinske vode ter tveganje za onesnaženje pri izvajanju gozdnih del na vodovarstvenem območju.

Med ostala pomembnejša tveganja oziroma nevarne dogodke, ki lahko vplivajo na kvaliteto in varnost oskrbe s pitno vodo, sodijo tveganja zaradi okvar na cevovodih in tveganja zaradi neustrezno delujočih elementov vodovodnega omrežja, dotrajanosti, uporabe nekvalitetnih materialov ter neustreznega tehničnega in higienskega stanja vodooskrbnih objektov in naprav. Ta tveganja preprečujemo s takojšnimi odpravami okvar, z izvajanjem spremljajočih higienskih programov in  rednim vzdrževanjem ter obnavljanjem vodovodnega omrežja, objektov in naprav. Pomembna so tudi tveganja oziroma nevarni dogodki, na katera ne moremo vplivati npr. potres in tveganja, ki so posledica podnebnih sprememb (suše, neurja, žled, poplave).

5. Nasveti, kako odgovorno ravnati s pitno vodo, najdete na povezavi

Celje, april 2024
Vodovod–kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Comments are closed.

Close Search Window