1. Osnovni podatki o oskrbovalnem območju Hudičev graben – Lanšperg

Vodni vir: vrtini Hudičev graben (Hg-1 in Hg-3), zajetje Lanšperg,  zajetje Medved

Sprejeti predpisi za zaščito vodnega vira: Vrtina Hudičev graben Hg-1 je bila v preteklosti zaščitena z občinskim Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje virov pitne vode na območju občine Celje, Ur. list SRS št.17/88. Državna uredba o zaščiti še ni sprejeta.

Distribucija vode v m3/dan:  309 m3/dan

Priprava pitne vode:

Voda iz obeh vrtin Hudičev graben se pripravlja v vodarni Hudičev graben (filtracija preko oglenih filtrov, redna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom).

Voda iz zajetja Lanšperg se pripravlja v  novi Vodarni Lanšperg (ultrafiltracija, filtracija preko oglenih filtrov, redna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom).

Voda iz zajetja Medved se pripravlja v klorirni postaji Medved (redna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom)

2. Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode v oskrbovalnem območju Hudičev graben – Lanšperg so dostopni pod zavihkom Rezultati spremljanja pitne vode

3. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje in s tem povezani nasvet nasveti glede zdravja in varne uporabe pitne vode: povezava

4. Relevantne informacije o oceni tveganja v oskrbovalnem območju Hudičev graben – Lanšperg

Celoten sistem zagotavljanja pitne vode v vodovodnih sistemih v upravljanju podjetja Vodovod – kanalizacija iz Celja nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki zagotavlja tekoče spremljanje vseh pomembnih kazalcev pitne vode, se pravi s t. i. sistemom HACCP (mednarodno priznani sistem vodenja za proizvodnjo in promet z živili, ki s posebnim programom zagotavlja varna živila za porabnike). V sklopu sistema HACCP se določajo in vrednotijo tveganja v celotnem procesu priprave pitne vode od vodovarstvenega območja, zajetja, priprave in hrambe vode, vse do pipe uporabnika. Za obvladovanje prepoznanih tveganj so natančno določeni vsi postopki nadzora in predvideni korektivni ukrepi v celotnem procesu priprave pitne vode od vodovarstvenega območja, do pipe uporabnika. Vsi postopki potekajo na takšen način, da je tveganje za zdravje minimalno oziroma da ga sploh ni in da je uporabniku na pipi zagotovljeno dovolj kvalitetne pitne vode.

Med pomembnejša tveganja v oskrbovalnem območju sodijo: prisotnost kmetijskih površin  na vodovarstvenem območju vodnega vira Lanšperg ter sama ranljivost navedenega vodnega vira zaradi kontakta s površino in nevarnostjo vdora padavinskih vod v zajetje. Pomembnejših tveganj za onesnaženje ostalih vodnih virov zaradi stika s površino oziroma izvajanja dejavnosti na vodovarstvenih območjih ne ugotavljamo.

Med ostala pomembnejša tveganja oziroma nevarne dogodke, ki lahko vplivajo na kvaliteto in varnost oskrbe s pitno vodo, sodijo tveganja zaradi okvar na cevovodih in tveganja zaradi neustrezno delujočih elementov vodovodnega omrežja, dotrajanosti, uporabe nekvalitetnih materialov ter neustreznega tehničnega in higienskega stanja vodooskrbnih objektov in naprav. Ta tveganja preprečujemo s takojšnimi odpravami okvar, z izvajanjem spremljajočih higienskih programov in  rednim vzdrževanjem ter obnavljanjem vodovodnega omrežja, objektov in naprav. Pomembna so tudi tveganja oziroma nevarni dogodki, na katera ne moremo vplivati npr. potres in tveganja, ki so posledica podnebnih sprememb (suše, neurja, žled, poplave).

5. Nasveti, kako odgovorno ravnati s pitno vodo, najdete na povezavi

Celje, februar 2024
Vodovod–kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Comments are closed.

Close Search Window