1. Osnovni podatki o oskrbovalnem območju Svetina

Vodni vir: vrtina Svetina, v primeru izključitve vodnega vira Svetina oskrba z vodo iz Osrednjega oskrbovalnega območja

Sprejeti predpisi za zaščito vodnega vira: Vodni vir je bil v preteklosti zaščiten z občinskim Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje virov pitne vode na območju občine Celje, Ur. list SRS št.17/88. Državna uredba o zaščiti še ni sprejeta.

Distribucija vode v m3/dan: 36 m3/dan

Priprava pitne vode: Voda se pripravlja v vodarni Svetina (filtracija preko peščenih in oglenih filtrov, dezinfekcija s tekočim natrijevim hipokloritom).

2. Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode v oskrbovalnem območju Svetina so dostopni pod zavihkom Rezultati spremljanja pitne vode

Število načrtovanih preskušanj v letu 2024 je prikazano v sledeči tabeli:

ŠTEVILO REDNIH MIKROB. PRESKUŠANJ9
ŠTEVILO OBČASNIH MIKROB. PRESKUŠANJ3
ŠTEVILO REDNIH FIZIKALNO KEMIJSKIH PRESKUŠANJ12
ŠTEVILO OBČASNIH FIZIKALNO KEMIJSKIH PRESKUŠANJ
ŠTEVILO CILJANIH PRESKUŠANJ
  • 1x trihalometani
  • 1x klorat, klorit, bromat

 

3. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje in s tem povezani nasvet nasveti glede zdravja in varne uporabe pitne vode: povezava

4. Relevantne informacije o oceni tveganja v oskrbovalnem območju Svetina

Celoten sistem zagotavljanja pitne vode v vodovodnih sistemih v upravljanju podjetja Vodovod – kanalizacija iz Celja nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki zagotavlja tekoče spremljanje vseh pomembnih kazalcev pitne vode, se pravi s t. i. sistemom HACCP (mednarodno priznani sistem vodenja za proizvodnjo in promet z živili, ki s posebnim programom zagotavlja varna živila za porabnike). V sklopu sistema HACCP se določajo in vrednotijo tveganja v celotnem procesu priprave pitne vode od vodovarstvenega območja, zajetja, priprave in hrambe vode, vse do pipe uporabnika. Za obvladovanje prepoznanih tveganj so natančno določeni vsi postopki nadzora in predvideni korektivni ukrepi v celotnem procesu priprave pitne vode od vodovarstvenega območja, do pipe uporabnika. Vsi postopki potekajo na takšen način, da je tveganje za zdravje minimalno oziroma da ga sploh ni in da je uporabniku na pipi zagotovljeno dovolj kvalitetne pitne vode.

Med pomembnejša tveganja v oskrbovalnem območju Svetina sodijo: prisotnost kmetijskih površin ter prometa na vodovarstvenem območju ter sama ranljivost vodnega vira zaradi kontakta s površino in možnostjo vdora padavinskih vod z lokalne ceste.

Med ostala pomembnejša tveganja oziroma nevarne dogodke, ki lahko vplivajo na kvaliteto in varnost oskrbe s pitno vodo, sodijo tveganja zaradi okvar na cevovodih in tveganja zaradi neustrezno delujočih elementov vodovodnega omrežja, dotrajanosti, uporabe nekvalitetnih materialov ter neustreznega tehničnega in higienskega stanja vodooskrbnih objektov in naprav. Ta tveganja preprečujemo s takojšnimi odpravami okvar, z izvajanjem spremljajočih higienskih programov in  rednim vzdrževanjem ter obnavljanjem vodovodnega omrežja, objektov in naprav. Pomembna so tudi tveganja oziroma nevarni dogodki, na katera ne moremo vplivati npr. potres in tveganja, ki so posledica podnebnih sprememb (suše, neurja, žled, poplave).

5. Nasveti, kako odgovorno ravnati s pitno vodo, najdete na povezavi

Celje, april 2024
Vodovod–kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Comments are closed.

Close Search Window