1. Osnovni podatki o Osrednjem oskrbovalnem območju

Vodni viri:

  • vodni viri v Vitanju (Stenica, Jelševa loka, Hudinja),
  • vodni vir Medlog,
  • dve globoki vrtini Toplica (vrtina VF-2/84 in vrtina VF-3/02),
  • zajetje Gabrovka

Sprejeti predpisi za zaščito vodnega vira:

  • Vodni vir Medlog in zajetje Gabrovka sta zaščitena z državno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Celja in Žalca (Uradni list RS št. 25/16).
  • Vodni viri v Vitanju so bili v preteklosti zaščiteni z občinskim Odlokom o varovanju virov pitne vode na območju občine Vitanje (Ur.l.RS, št. 29/02) in občinskim Odlokom o varovanju vitanjskih vodnih virov (Ur.l.RS, št. 56/00). Državna uredba o zaščiti vodnih virov v Vitanju še ni sprejeta.
  • vrtini Toplica – vodni vir je bil v preteklosti zaščiten z občinskim Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje virov pitne vode na območju občine Celje (Ur. list SRS št.17/88). Državna uredba o zaščiti še ni sprejeta.

Distribucija vode v m3/dan: 9.970 m3/dan

Priprava pitne vode:

Vodni vir

Vrsta priprave pitne vode

Vitanjski vodni viri:

Jelševa loka, Hudinja

filtracija, adsorpcija z aktivnim ogljem, dezinfekcija s plinskim klorom,  UV dezinfekcija

Stenica

dezinfekcija s plinskim klorom,  UV dezinfekcija

Medlog

ozoniranje, filtracija, adsorpcija z aktivnim ogljem, redna dezinfekcija s plinskim klorom

Vrtini Toplica Frankolovo

ultrafiltracija, adsorpcija z aktivnim ogljem, redna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom

Gabrovka

filtracija, redna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom

2. Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode v Osrednjem oskrbovalnem območju so dostopni pod zavihkom Rezultati spremljanja pitne vode

3. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje in s tem povezani nasvet nasveti glede zdravja in varne uporabe pitne vode: povezava

4. Relevantne informacije o oceni tveganja v Osrednjem oskrbovalnem območju

Celoten sistem zagotavljanja pitne vode v vodovodnih sistemih v upravljanju podjetja Vodovod – kanalizacija iz Celja nadzorujemo s sistemom procesnega vodenja, ki zagotavlja tekoče spremljanje vseh pomembnih kazalcev pitne vode, se pravi s t. i. sistemom HACCP (mednarodno priznani sistem vodenja za proizvodnjo in promet z živili, ki s posebnim programom zagotavlja varna živila za porabnike). V sklopu sistema HACCP se določajo in vrednotijo tveganja v celotnem procesu priprave pitne vode od vodovarstvenega območja, zajetja, priprave in hrambe vode, vse do pipe uporabnika. Za obvladovanje prepoznanih tveganj so natančno določeni vsi postopki nadzora in predvideni korektivni ukrepi v celotnem procesu priprave pitne vode od vodovarstvenega območja, do pipe uporabnika. Vsi postopki potekajo na takšen način, da je tveganje za zdravje minimalno oziroma da ga sploh ni in da je uporabniku na pipi zagotovljeno dovolj kvalitetne pitne vode.

Med pomembnejša tveganja v Osrednjem oskrbovalnem območju sodijo:

Vodni vir Medlog: prisotnost kmetijstva, poselitve ter prometa na vodovarstvenem območju vodnega vira, vodni vir lociran na poplavnem območju Savinje in Ložnice.

Zajetje Gabrovka: kontakt s površino in možnostjo dotoka padavinske vode v zajetje, bližina ceste ter možnost onesnaženja vodnega vira pri izvajanju gozdnih del.

Vodni viri v Vitanju:

Jelševa loka – zaradi kraškega zaledja vodnega vira velika verjetnost stika s površino, prisotnost kmetijstva in  poselitve z neurejenim odvodnjavanjem odpadnih voda, gozdna dejavnost,  možen vdor padavinskih voda s ceste.

Stenica – pomembnejših tveganj za onesnaženje vodnega vira zaradi stika s površino oz. izvajanja dejavnosti na vodovarstvenem območju ne ugotavljamo.

Potok Hudinja – zaradi površinskega zaledja vodnega vira velika verjetnost spiranja s površine neposredno v vodotok, prisotnost kmetijstva, poselitve z neurejenim odvodnjavanjem odpadnih voda, gozdna dejavnost,  možen vdor padavinskih voda s cest.

Vrtini Toplica: ranljivost vodnega vira zaradi kontakta s površino in možnost vdora površinskih voda s cest in potoka Tesnica v sam vodni vir.

Med ostala pomembnejša tveganja oziroma nevarne dogodke, ki lahko vplivajo na kvaliteto in varnost oskrbe s pitno vodo, sodijo tveganja zaradi okvar na cevovodih in tveganja zaradi neustrezno delujočih elementov vodovodnega omrežja, dotrajanosti, uporabe nekvalitetnih materialov ter neustreznega tehničnega in higienskega stanja vodooskrbnih objektov in naprav. Ta tveganja preprečujemo s takojšnimi odpravami okvar, z izvajanjem spremljajočih higienskih programov in  rednim vzdrževanjem ter obnavljanjem vodovodnega omrežja, objektov in naprav. Pomembna so tudi tveganja oziroma nevarni dogodki, na katera ne moremo vplivati npr. potres in tveganja, ki so posledica podnebnih sprememb (suše, neurja, žled, poplave).

5. Nasveti, kako odgovorno ravnati s pitno vodo, najdete na povezavi

Celje, februar 2024
Vodovod–kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Comments are closed.

Close Search Window